Zakres tematyczny

Jednym z ważniejszych paradygmatów wyznaczających trajektorię transformacji w organizacjach biznesowych i publicznych stał się paradygmat informacyjno-technologiczny kreowany przez decentralizację, wysokie technologie, informację i sieciowość, wskazujący jednocześnie na konieczność absorpcji w organizacjach nowych zasad biznesowych i metod zarządzania wspieranych systemami i technologiami informacyjnymi. Nasycenie współczesnych systemów zarządzania informatyką oraz stały rozwój systemów i technologii informacyjnych powodują, iż organizacje stale stają przed wyzwaniem integracji informatyki i zarządzania. Tematyka konferencji IwZ’2022 (podobnie jak poprzednie edycje) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i koncentruje się na przeobrażeniach technologicznych, organizacyjnych i zarządczych w organizacjach oraz synergii między nimi.

Zakres tematyczny IwZ’2022 obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Inżynieria systemów informatycznych w organizacjach
 • Architektury rozproszonych zasobów (Edge Computing, Fog Computing, Mobile Cloud)
 • Architektura usługowa
 • Integracje aplikacji i usług
 • Komunikacja Human-Computer
 • Narzędzia i technologie projektowania oraz budowy systemów informatycznych zarządzania
 • Technologie chmury obliczeniowej
 • Technologie baz i hurtowni danych
 • Technologie Big Data
 • Technologia blockchain i kryptowaluty
 • Techniki neuronauki poznawczej
 1. Metody wspomagania decyzji i neuronauki poznawczej
 • Rozwijanie i stosowanie metod wspomagania procesu podejmowania decyzji, w tym metod analizy wielokryterialnej, metod wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metod symulacji komputerowej (ciągłej, dyskretnej oraz wieloagentowej)
 • Modelowanie i symulacja procesów biznesowych na potrzeby wspomagania decyzji w zakresie reorganizacji
 • Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych (Big Data)
 • Rozwijanie i stosowanie systemów virtual reality oraz augmented reality w badaniu preferencji zachowań konsumentów
 • Rozwijanie narzędzi, technik, metod badawczych w zakresie neuronauki poznawczej
 1. Systemy informatyczne w transformacji organizacji biznesowych i publicznych
 • Modelowanie, symulacja i cyfryzacja procesów biznesowych
 • Metody wspomagania procesu podejmowania decyzji
 • E-biznes, e-government, e-bankowość, e-gospodarka
 • Systemy informatyczne zarządzania (ERP, CRM, SCM itd.)
 • Systemy informatyczne w raportowaniu zintegrowanym
 • Cyfryzacja raportowania finansowego i zarządczego
 • Automatyzacja sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej
 • Technologie finansowe FinTech
 • Modele biznesu sektora IT
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Systemy analityczne
 • Systemy sztucznej inteligencji
 • Zarządzanie wiedzą wspomagane IT
 • Systemy informacji geograficznej
 • Przemysł 4.0
 • Wirtualne światy i rzeczywistość rozszerzona
 • Internet rzeczy / Internet wszystkiego
 • Media społecznościowe
 • Grywalizacja
 • Jakość systemów informatycznych zarządzania
 • Społeczne, kulturowe i etyczne implikacje wdrożeń IT
 • Adaptacja IT na potrzeby rozwoju gospodarczego
 1. Systemy informatyczne w transformacji społeczeństwa
 • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
 • Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji
 • Systemy informatyczne w kulturze i sztuce
 • E-learning
 • Technologie ubieralne „wearables”
 • Społeczności wirtualne
 • Ekonomia współpracy
 • Inteligentne miasta
 • Seniorzy i dzieci w świecie nowych mediów
 • Kompetencje cyfrowe
 • Zrównoważone społeczeństwo informacyjne
 • Adaptacja IT na potrzeby zrównoważonego rozwoju
 1. Ład organizacyjny w zarządzaniu IT
 • Architektura korporacyjna
 • Audyt IT
 • Bezpieczeństwo IT
 • Dopasowanie biznes-IT
 • Strategie IT
 • Zarządzanie usługami IT
 • Zarządzanie projektami IT
 1. Zarządzanie zasobami
 • Metody wspomagania podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami
 • Pozyskiwanie danych do celów decyzyjnych dotyczących zarządzania zasobami
 • Ekologiczne i społeczne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu zasobami

Zaproponowany powyżej zakres tematyczny należy traktować jako propozycję tematów jakich dotyczyć będzie problematyka konferencji. Organizatorzy oczekują także  zgłoszeń opracowań naukowych dotyczących innych problemów zastosowania informatyki w zarządzaniu.